List Ks. Prymasa na Niedziele Dobrego Pasterza 28.04.2021

List pasterski ks. abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski,

z okazji 58. Światowego Dnia Modlitwy o Powołania

Niedziela Dobrego Pasterza – 25 kwietnia 2021 r.

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli prowadzi nas do głębokiego i osobistego przeżycia spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. We fragmencie Listu św. Jana Apostoła usłyszeliśmy wyraźną zachętę: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy(1 J 3,1). Chcemy zatem spoglądać na Chrystusa, który jest żywym dowodem miłości Boga do nas. Równocześnie – na ile to możliwe – próbujemy popatrzeć na siebie samych Jego oczami, zobaczyć drogę naszego życia tak, jak On ją widzi.

Wbrew pozorom, takie spojrzenie nie przychodzi nam z łatwością. Dość często bowiem zatrzymujemy wzrok na tym, co powierzchowne, a trudy codzienności zdają się przesłaniać wszystko. Czasami ciężko nam zobaczyć cokolwiek poza własną lub cudzą słabością i nie ulec zniechęceniu czy narzekaniu. Dlatego dziś – jak zaprasza nas Słowo Boże – kierujemy wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi. On przecież zna swoje owce i oddaje za nie własne życie. Umiłował nas do końca, nigdy nas nie opuszcza ani nie ucieka (por. J 10,11-15). Jednocześnie pragnie i prosi, abyśmy Go naśladowali. Przekonuje, że bez autentycznego daru z samych siebie nie odnajdziemy prawdziwego szczęścia.

Przypominając nam tę prawdę, papież Franciszek zauważa, że właśnie w tym kierunku zmierzają powołania. Pan pragnie kształtować serca otwarte, zdolne do wielkiego zaangażowania, hojne w dawaniu siebie, współczujące w pocieszaniu smutków i mocne, aby umacniać nadzieję. Jak podkreśla papież, tego właśnie potrzebuje kapłaństwo i życie konsekrowane, zwłaszcza dzisiaj, w czasach naznaczonych słabością i cierpieniem, także z powodu pandemii, która rodzi niepewność i lęk, co do przyszłości i samego sensu życia(por. Orędzie na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania).

Moi Kochani. Tegoroczna Niedziela Dobrego Pasterza, a także związana z nią nieodłącznie modlitwa o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych, zbiega się z obchodami w Gnieźnie uroczystości świętego Wojciecha – Patrona Polski, naszej archidiecezji i miasta Gniezna. On – jak przypomniał nam właśnie w Gnieźnie święty Jan Paweł II – poszedł za Chrystusem jako wierny i ofiarny sługa, dając o Nim świadectwo za cenę swej krwi. Czy stawiając nam przed oczami świadectwo świętego biskupa i męczennika, sam Pan Bóg nie zachęca nas do życia jeszcze bardziej oddanego Jemu i bliźnim? Zresztą każdego dnia, a zwłaszcza w obecnym czasie walki z koronawirusem, spotykamy tylu ludzi, których życie jest niezwykle wymownym darem. Czyż oprócz głębokiej wdzięczności, nie powinniśmy również w pewien sposób zapalić się ich przykładem? Czyż nie jesteśmy wezwani, by pójść jak święty Wojciech za Chrystusem, dając w ten sposób o Nim jasne i czytelne świadectwo? Jak zauważa papież Franciszek, tak przecież rodzi się i umacnia każde powołanie, a zwłaszcza droga kapłana lub osoby konsekrowanej. Boże wezwanie zawsze popycha do wyjścia, do dawania siebie, do przekraczania siebie. Nie ma wiary bez ryzyka. Tylko ufne poddanie się łasce, odłożenie na bok własnych planów i wygód, pozwala prawdziwie powiedzieć Bogu „tak”. A każde „tak” przynosi owoce, ponieważ wpisuje się w większy plan, który widzimy zaledwie w zarysie, ale który Boski Artysta zna i realizuje, aby uczynić z każdego życia arcydzieło (por. Orędzie).

Moi Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Przywoływane przeze mnie orędzie papieża Franciszka zawiera niezwykle osobiste słowa, które – muszę przyznać – biorę sobie również sam głęboko do serca. Pozwólcie, że powtórzę je każdej i każdemu z Was, na tym szczególnym etapie Waszego życia, pośród różnych planów i wyborów, sukcesów i porażek, życiowych decyzji, przed którymi stajecie. Ojciec święty w pewnym momencie zatrzymuje się na Chrystusowym wezwaniu „Nie bój się” i dodaje: Są to słowa, które Pan kieruje także do Ciebie, droga Siostro, i do Ciebie, drogi Bracie, gdy pomimo nie pewnościi wahań czujesz, że nie możesz już dłużej odkładać pragnienia oddania Jemu swojego życia. Są to słowa, które powtarza Ci, gdy tam, gdzie jesteś, być może pośród trudnych doświadczeń i niezrozumienia, walczysz, aby iść za Jego wolą każdego dnia. Są to słowa, które odkrywasz na nowo, gdy na drodze powołania powracasz do swojej pierwszej miłości. Jako Wasz biskup dzielę się nim z wami, Drodzy Młodzi, i zapewniam, że codziennie się modlę, abyście doświadczyli miłości Jezusa, który zwycięża każdy ludzki lęk i obawę. Nie bójcie się, nie bójcie się dać coś z siebie! Nie bójcie się, gdy On was wzywa! Nie bójcie się, by jak święty Wojciech, ponad miłość doczesnego życia, postawić miłość do Syna Bożego (por. św. Jan Paweł II, Homilia w Gnieźnie, 3 czerwca 1997).

Drodzy Siostry i Bracia!

Zwracam się do Was wszystkich z prośbą o gorliwą modlitwę, wspólnotową i indywidualną, w intencji nowych powołań do służby Bożej. Mamy nadzieję, że już niedługo nasza archidiecezja będzie cieszyć się czterema nowymi diakonami i siedmioma neoprezbiterami. Obejmijmy modlitewną pamięcią tych kandydatów do święceń wraz z pozostałymi klerykami prymasowskiego seminarium. W imieniu własnym oraz całej wspólnoty seminaryjnej wyrażam również wdzięczność za wszelką pomoc materialną, a zwłaszcza za zebrane w dniu dzisiejszym ofiary, które są konkretnym darem, bez którego formacja do kapłaństwa nie byłaby możliwa.

Już od kilku miesięcy, nasze seminarium każdego dnia podejmuje modlitwę powołaniową w intencji poszczególnych parafii, a więc także za Was. Mamy wiele możliwości, aby włączać się w to dzieło. Dziś wykorzystajmy szczególną okazję Niedzieli Dobrego Pasterza i w całej archidiecezji pomódlmy się słowami, które codziennie w godzinie Apelu Jasnogórskiego wybrzmiewają w seminaryjnej kaplicy: Boże Ojcze, Ty nas zapraszasz do udziału w Twojej miłości, abyśmy mogli przynosić owoce w służbie dla innych. Spraw, prosimy, aby młodzi ludzie usłyszeli zaproszenie do bycia przyjaciółmi, uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa. Niech wybierają to, co uczyni ich bogatymi duchowo, twórczymi w relacjach, odważnymi w życiu i niech podążają za znakami powołania do kapłaństwa Chrystusowego. Prosimy również za kapłanów, parafie i wspólnoty naszej archidiecezji. Niech Duch Boży kształtuje nasze życie, więzi i zaangażowanie, abyśmy stawali się świadkami przemieniającej mocy Ewangelii.

Wdzięczny również za każdą modlitwę w intencji mojej pasterskiej posługi, obejmuję Was wszystkich błogosławieństwem i wraz z Wami dziś wołam: przez zasługi świętego Wojciecha, wysłuchaj nas Panie, a dzięki Jego prośbom pośpiesz nam z pomocą!

† Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

Rozporządzenie ks. Prymas

Rozporządzenie szczegółowe abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski, dotyczące celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii

Mając na uwadze dokumenty Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca 2020 roku oraz Wskazania Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przekazane 11 marca 2021 roku w czasie 388. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski wydaję Rozporządzenie szczegółowe dotyczące celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego.

I Przepisy sanitarne dotyczące zgromadzeń w kościołach obowiązujące do 9 kwietnia 2021 r.     

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w kościołach obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz limit osób podczas liturgii – 1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu odstępu nie mniejszego niż 1,5 m. Gdy modlitwa ma miejsce poza kościołem, na terenie przykościelnym, należy zakryć nos i usta, i zachować odstęp 1,5 m. Osoby sprawujące kult są wyłączone z obowiązku zasłaniania ust i nosa.

W związku z zaostrzeniem wymagań sanitarno-epidemiologicznych jeszcze raz wszystkich bardzo proszę o ich szczegółowe przestrzeganie i zawieszenie na drzwiach świątyń zaktualizowanej informacji dotyczącej liczby wiernych mogących uczestniczyć w liturgii.

II Wskazania ogólne

Przypominam o udzielonej przeze mnie dyspensie wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej od uczestnictwa w Mszach świętych niedzielnych i świątecznych.

Zachęcam i proszę do jednoczenia się na modlitwie w rodzinach, poprzez środki masowego przekazu, a także poprzez transmisje internetowe diecezjalne (Triduum Paschalne w: archidiecezja.pl) i parafialne.

Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęca się wszystkich nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej. Dokonując go przy pomocy jednej z prawnie uznanych formuł modlitewnych wierny może zyskać odpust cząstkowy. Odpust cząstkowy związany jest także z odmówieniem modlitw „Duszo Chrystusowa” lub „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” jako dziękczynienia po Komunii (zob. zał. 1.).

Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (zob. zał. 2. Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 20 marca 2020 roku).

III Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej i Wielki Tydzień

Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zastosować drugą uproszczoną (bez przejścia) lub trzecią  formę przewidzianą przez Mszał Rzymski.

IV Wielki Czwartek

Msza Krzyżma będzie celebrowana w Katedrze Gnieźnieńskiej o godz. 10.00. Proszę o przybycie do Katedry księży dziekanów (lub innego kapłana w zastępstwie księdza dziekana). Kapłani koncelebrujący Mszę świętą proszeni są o obowiązkowe założenie maseczek.

Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościoła w Wielki Czwartek nie wolno odprawiać Mszy świętych bez udziału ludu. Na mocy Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 roku w tym roku kapłani ponownie mają możliwość odprawiania Mszy świętej w odpowiednim miejscu, bez udziału ludu.

V Triduum Paschalne 

Liturgie Triduum Paschalnego mogą być sprawowane w kościołach parafialnych. Wyrażam zgodę, aby liturgie te mogły być sprawowane również w kaplicach domów zakonnych.

W ciągu dnia kościoły winny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Msza Wieczerzy Pańskiej    

Obmycie stóp należy pominąć. Na zakończenie Mszy świętej należy procesyjnie przenieść Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji (Ciemnicy). Niech będzie ona przygotowana w takim miejscu, aby zapewnić wiernym możliwość zachowania norm sanitarnych (np. w innej części kościoła, zamiast w małej kaplicy).

Jeżeli zachowanie norm sanitarnych z uwagi na ograniczoną przestrzeń nie jest możliwe należy, podobnie jak w roku ubiegłym, zrezygnować z przenoszenie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji (Ciemnicy). W tym wypadku po Komunii należy pozostawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu (umieszczając konsekrowaną hostię w cyborium). Po modlitwie po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem. Wszyscy śpiewają hymn „Sław, języku, tajemnicę”. Po zakończeniu śpiewu kapłan otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Następnie w ciszy udaje się do zakrystii.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej

W modlitwie powszechnej proszę dodać intencję za znajdujących się w sytuacji zagrożenia, chorych i zmarłych jako przedostatnią (zob. zał. 3.).

Należy zastosować pierwszą formę ukazania Krzyża przewidzianą przez Mszał Rzymski. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa. Pozostali wierni winni adorować Krzyż trzymany przez celebransa, przez dłuższą chwilę, bez podchodzenia do niego, klęcząc w ławkach i śpiewając jedną z pieśni zaproponowanych w Mszale Rzymskim.

Po Komunii należy przenieść Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, który winien być przygotowany w miejscu sprzyjającym zachowaniu przez wiernych norm sanitarnych (w kościele, nie w małej kaplicy).

Jeżeli zachowanie norm z uwagi na ograniczoną przestrzeń nie będzie możliwe, należy zrezygnować, podobnie jak w ubiegłym roku, z przygotowania Grobu Pańskiego a Najświętszy Sakrament umieścić w tabernakulum.

Wielka Sobota

Tradycyjne błogosławieństwo pokarmów można zorganizować, ale jedynie przy kościołach, na otwartym terenie z zachowaniem norm sanitarnych (zob. p. I). Niech uczestniczą w nim tylko przedstawiciele rodzin.

Jeżeli takiego błogosławieństwa nie będzie można zorganizować lub wierni nie zdecydują się w nim uczestniczyć, bardzo zachęcam do tego, aby przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uroczyście pobłogosławić pokarmy. Niech dokona tego ojciec rodziny lub inna osoba (zob. zał. 4.).

Wigilia Paschalna

W liturgii Wigilii Paschalnej należy zachować następujące wskazania:

Liturgia światła – Liturgia rozpoczyna się wewnątrz kościoła. Do pobłogosławienia ognia można użyć zwykłej świecy / znicza.

Liturgia chrzcielna – po Odnowieniu przyrzeczeń chrztu (Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna p. 46.) można dokonać pokropienia wodą uprzednio pobłogosławioną.

Zakończenie – gdy nie ma rano Rezurekcji, proszę dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu, odśpiewać hymn Ciebie Boga, wysławiamy. Po zakończonym śpiewie należy odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski (Wigilia Paschalna p. 62.) i pobłogosławić wiernych. Sam kapłan może wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół, aby pobłogosławić parafię. Po udzieleniu błogosławieństwa, powróciwszy do ołtarza, chowa on Najświętszy Sakrament w tabernakulum.

Rezurekcja

Tam, gdzie odprawia się Rezurekcję, po przybyciu do Grobu i po chwili adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy należy zaśpiewać Wesoły nam dzień lub Chrystus zmartwychwstan jest, a następnie Przed tak wielkim Sakramentem. Po zakończonym śpiewie kapłan winien odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski (Procesja rezurekcyjna rano) i pobłogosławić zgormadzonych w kościele. Sam kapłan może wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić parafię. Po udzieleniu tegoż błogosławieństwa, powróciwszy do ołtarza, chowa on Najświętszy Sakrament w tabernakulum i przewodniczy dalej Mszy świętej zgodnie z rubrykami. Gdy nie ma Grobu wystawienia Najświętszego Sakramentu należy dokonać na ołtarzu.

Choć w tym roku, z uwagi na trwającą pandemię, będziemy ponownie przeżywali Pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w sposób tak niezwykle ograniczony, to jednak dołóżmy starań, aby był to święty czas, owocujący w nas wzrostem wiary, nadziei i miłości.

           † Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

Ks. Zbigniew Przybylski

Kanclerz Kurii

 

Gniezno, dnia 25 marca 2021 r.

 1. 734/2021/P

 

Błogosławieństwo potraw

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

 1. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

 

Specjalne odpusty

PENITENCJARIA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH
W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

 

Warunki otrzymania odpustu zupełnego:

– brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu

– zjednoczenie w modlitwie poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, Drogą Krzyżową, inną formą pobożności lub przynajmniej odmówienie Wyznania Wiary, Ojcze nasz i pobożnego wezwania do Najświętszej Maryi Panny w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich

– wola wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencji Ojca Świętego)

 

Wierni otrzymujący odpust specjalny:

– przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu

– pracownicy służby zdrowia

– członkowie rodzin

– opiekujący się chorymi na koronawirusa

– pełniący jakąkolwiek służbę narażającą na ryzyko zarażenia

– ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różaniec Święty, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

– będący w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się

 

 

Modlitwy z których odmówieniem w ramach dziękczynienia po Komunii duchowej związany jest odpust cząstkowy

Modlitwy, z których odmówieniem  w ramach dziękczynienia

po Komunii duchowej, związany jest odpust cząstkowy.

 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

0, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie

I każ mi przyjść do siebie, Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię Na wieki wieków. Amen.

(LG, Dziękczynienie po Mszy św.)

 

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i bła­gam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary,

nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już pro­rok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22 [21] 17-18).

(LG, Dziękczynienie po Mszy św.)

 

Cmentarz zamknięty

W dniach 31 październik, 1 listopad, 2 listopad cmentarz zamknięty. Bardzo proszę w tych dniach nie odwiedzać cmentarza dla dobra nas wszystkich. Odpust za zmarłych możemy zyskać do końca listopada.

Słowo Ks. Prymasa

Gniezno, 27 października 2020 r.

SŁOWO ARCYBISKUPA WOJCIECHA POLAKA, METROPOLITY GNIEŹNIEŃSKIEGO

Drodzy Siostry i Bracia!

Każdego dnia słyszymy o tysiącach osób, które zakaziły się koronawirusem. Wielu spośród nich wymaga hospitalizacji, a niejeden przegrał już walkę z chorobą. Jako Kościół jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za zdrowie i życie wszystkich powierzonych naszej duszpasterskiej trosce. Dlatego raz jeszcze apeluję o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych. To nie tylko przejaw naszego rozsądku, ale przede wszystkim wyraz naszej miłości bliźniego.

Jako ludzie wierzący jesteśmy wezwani do modlitwy. Dlatego proszę, aby w kościołach naszej archidiecezji powrócić do codziennego śpiewu Suplikacji oraz nie ustawać
w modlitwie za zmarłych, chorych, wszystkich, którzy niosą im pomoc, a także o ustanie epidemii.

Proszę także o szczególną odpowiedzialność w czasie uroczystości Wszystkich Świętych
i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dnia Zadusznego. Rozłóżmy czas odwiedzin grobów naszych najbliższych na cmentarzach na różne dni listopada. Szczególną ku temu zachętę dał nam papież Franciszek, który zdecydował o przedłużeniu czasu uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych na cały miesiąc. Każdy z nas może zatem wybrać dowolne osiem dni listopada, w których podejmie modlitwę o życie wieczne dla swoich zmarłych. Osoby starsze, chore i ci, którzy z poważnych powodów nie będą mogli udać się
na cmentarz – na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się –mogą uzyskać odpust zupełny modląc się w domu, podejmując lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii
za zmarłych lub wypełniając uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień
i niedogodności swojego życia. W ten sposób, w duchowej łączności z naszymi zmarłymi, gdziekolwiek są pochowani, wypraszamy dla nich łaskę odpustu.

W ostatnim czasie do lęku związanego z pandemią dołączyły także niepokoje społeczne związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Nie można oczekiwać od osób wierzących, aby wyparli się jednego z fundamentów swojej wiary, jakim jest szacunek dla każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie wolno nam jednak zapominać o przykazaniu miłości bliźniego. Moralnym obowiązkiem chrześcijanina jest deeskalacja konfliktu, a nie jego wzmaganie. Proszę zatem, aby wzorem Chrystusa odrzucić każdy rodzaj przemocy. Odpowiedzią uczniów Jezusa jest przebaczenie, modlitwa, podejmowany post.

Oczywiście niezwykle bolesne i godne potępienia są działania protestujących, którzy niszczą pomniki, elewacje kościołów, a także przerywają sprawowane tam Msze święte.
To profanacja rzeczy najświętszych, na którą nie może być zgody. Nie wolno nam jednak odpowiadać tym samym. Musimy wciąż pamiętać słowa św. Pawła, które tylekroć powtarzał nam bł. ks. Jerzy Popiełuszko: „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” Apelując do osób protestujących o szacunek dla miejsc świętych, proszę jednocześnie Was, Siostry
i Bracia, abyście nie odpowiadali agresją. Naszą reakcją ma być modlitwa i ekspiacja
za dokonane profanacje. Proszę Was wszystkich, aby Kościół nadal był miejscem otwartym dla każdego człowieka, przestrzenią pojednania, zgody i wzajemnego szacunku. Niech przyświecają nam w tym słowa św. Pawła: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! (…) Nikomu złem za złe nie odpłacajcie”.

Pragnę z całego serca podziękować osobom duchownym i świeckim, wszystkim, którzy
w tym trudnym czasie niosą bliźnim duchową i materialną pomoc. Wszystkich zapewniam
o mojej modlitwie i bliskości, i wzajemnie o modlitwę proszę.

† Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

Rozporządzenie Ks. Prymasa na czas epidemii 16.10.2020r

Rozporządzenie szczegółowe abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski, dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii

Mając na uwadze nowe decyzje Rządu RP, które wchodzą w życie z dniem 17 października 2020 roku, przekazuję Rozporządzenie dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej w czasie stanu epidemii.

 1. Zgodnie z nowym zarządzeniem władz państwowych obowiązują limity dotyczące liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii – w strefie żółtej to jedna osoba na cztery metry kwadratowe, a w strefie czerwonejjedna osoba na siedem metrów kwadratowych. W związku z powyższym należy w widocznym miejscu przed wejściem do kościoła umieścić informację dotyczącą liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii.
 2. Wierni winni w kościele mieć zasłonięte usta i nos, jak również służący podczas liturgii, lecz nie w czasie wykonywania przez nich czytań i śpiewów. Kapłani winni zwrócić uwagę na staranne dezynfekowanie swoich rąk.
 3. Komunii Świętej należy udzielać wiernym pod postacią chleba na rękę lub do ust, zgodnie z tym, jak o to proszą. O porządku udzielania Komunii Świętej należy wcześniej poinformować wiernych. Szafarz najpierw udziela Komunii proszącym na rękę, później proszącym do ust. Jeśli Komunii udziela dwóch lub więcej szafarzy, należy wyraźnie wskazać, którzy z nich będą udzielać Komunii na rękę, a którzy do ust.
 4. Sakrament pokuty i pojednania należy sprawować z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Szafarze tego sakramentu sprawują go mając założoną maseczkę.
 5. W przypadku pogrzebu należy informować żałobników o istniejących ograniczeniach odnośnie do liczby uczestników liturgii w kościołach oraz o ograniczeniach dotyczących możliwości organizowania spotkań po pogrzebie: w strefie żółtej do 20 osób, w strefie czerwonej – zakaz.
 6. Na prośbę osoby chorej, starszej lub jej opiekuna można udzielać sakramentów świętych w domach tychże osób z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.
 7. Przypominam, że Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 20 marca 2020 roku).
 8. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych oraz Dniem Wszystkich Wiernych Zmarłych – Zadusznym, zachęcam wiernych, aby nawiedzenie grobów swoich bliskich rozłożyli na czas pierwszych ośmiu dni listopada, w których możliwe jest także zyskiwanie odpustów w intencji zmarłych.

Proszę również, aby dnia 1 listopada Msze Święte sprawowane były tylko w kościołach a nie na cmentarzach. Można natomiast organizować na cmentarzach tradycyjne modlitwy za zmarłych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (procesyjnie przechodzi przez cmentarz tylko kapłan z asystą, wierni natomiast modlą się pozostając przy grobach).

 1. Zachęcam raz jeszcze do śpiewu Suplikacji po zakończeniu Mszy Świętej w intencji ustania epidemii.

Bardzo serdecznie dziękuję Wam, drodzy Kapłani i Osoby życia konsekrowanego, za Waszą ofiarną służbę. Dziękuję również wiernym za zrozumienie i stosowanie się do niniejszych rozporządzeń. Wszystkich Was proszę o modlitwę w intencji chorych i niosących im pomoc oraz o modlitwę o ustanie epidemii.

 

 

 

 

 

 

† Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

 

 

 

 

 

Ks. Zbigniew Przybylski

Kanclerz Kurii